11 03

16 104

14 041

 

06 02

11 11

 

KN Maskin AS, er et firma i bransjen maskinentreprenør. Firmaet består av 6 fast ansatte, 1 lærling, og en moderne maskinpark

KN Maskin tar arbeid innenfor bl.a. masseforflytting, tomter, veier, vannanlegg, vann og avløp, riving, hyttetomter, hustomter, spillvannsanlegg, drenering jobber, fjellsprenging, leveranse grus, jord, stein, pukk, snørydding/strøsand, industritomter og kosting av veier og P-plasser.

TELEFON: 416 12 502

Kontakt oss for mer informasjon vedrørende våre tjenester.

 

Diverse

..

en hilsen fra Lødingen

se lødingen i bilder..

 

 

.

BygdaSomSykler

.

vgut

www.veslegut.no 

Marked

Hjem

Aksjon for kostordning

 

Illustrasjon 

Dagens kostordning for Lødingen barnehage må byttes ut med matpakke.

Dette på grunn av manglene ved lokalene og mangel på oppvaskmaskiner blant annet som tvinger fram denne situasjonen, dette er noe som hverken de ansatte eller foreldreutvalget ønsker.

Les mer: Aksjon for kostordning

Musikk-lunsj i kirka

Lødingen kirke. Arkivfoto

 

Førstkommende søndag formiddag bør du ta turen til Lødingen kirke!

Der arrangeres det musikk – lunsj ved kantor Vit Kolos og hans musikkskole-elever.

 

Les mer: Musikk-lunsj i kirka

Sone / kretsrenn

 

Lødingenrennet

Det tradisjonsrike sone/kretsrennet går av stabelen førstkommende helg.
Konkurransen er åpen for løpere fra 8 år og oppover.
Lørdag står den klassiske distansen på kjøreplanen. Søndag konkurreres det i fristil.

Kilde: www.blv.no

Februarstråler

011

                                                        14.02.2011

 

Bosetting av flykninger

 

 

Formannskapet skal også debatere flykningepolitikken i kommunen og om kommunen kan ta imot flere flykninger.

Da er følgende innstilling kommet fra administrasjonen med Per Gunnar Johnsen i spissen:

1. Lødingen kommune bosetter inntil 25 nye flyktninger, utover de 25 som allerede er vedtatt, i løpet av 2011 og 2012.

2. Når bosettingene faktisk skjer vil være avhengig av når kommunen klarer å skaffe(leie, kjøpe, bygge) egnede boliger og når IMDI har bosettingsklare personer som kan bosettes i kommunen.

3. Lødingen kommune legger opp til at de personene som bosettes ikke vil ha behov for tjenester som overgår det kommunen kan klare å stille opp med. Det gjelder først og fremst helsetjenester, tjenester fra NAV og barnehageplasser.

4. Det etableres 100% miljøarbeiderressurs. Utvidelsen fra budsjetterte 30% til 100% dekkes av økte integreringstilskudd.

5. I den grad anskaffelse(kjøp eller leie) av nye boliger ikke medfører endringer i vedtatte driftsbudsjetter, så delegeres dette til administrasjonen. Det vil si så lenge midler til anskaffelse kan hentes gjennom omdisponeringer eller lån der husleieinntektene beregnes å skulle dekke lånekostnadene og andre utgifter knyttet til boligene. Primært ønsker kommunen å leie boligene, eller garantere for leiekontrakter mellom bosatte og huseier. Boliger som kommunen eier og leier ut til bosatte er kommunen åpen for å selge til leietagerne hvis det oppnås enighet om en akseptabel pris.

Lødingen kommune er i en relativt presset situasjon. Kommunen har i lengre tid hatt tilbakegang i befolkning. Særlig i yngre aldersgrupper. Kommuneøkonomien er svært dårlig. Bosetting av flyktninger vil kunne bidra positivt i forhold til begge disse faktorene. Bosetting bidrar også til at det bor folk i hus og leiligheter som kanskje ellers ville stått tomme, sier Johnsen i vurderingen som legges fran for formannskapet..

Utfordringen er vel først og fremst arbeid. Det finnes ikke for mange ledige arbeidsplasser i Lødingen. Likevel noen arbeidsplasser er det her. Utfordringen blir å utdanne bosatte til å kunne ta arbeid som er tilgjengelig. En viss optimisme i forhold til at det vil komme nye arbeidsplasser i kommunen må vi også kunne unne oss.

For øvrig er det med bosatte flyktninger som med andre nordmenn at det kan bli nødvendig å flytte på seg for å få jobb. Kommunen har holdt på med aktiv bosetting i litt for kort tid til at vi kan oppsummere noe i forhold til et helhetlig integreringsløp på dette området.

Konklusjonen til rådmannen er som følger:

Kilde: www.lodingen.com

Ny barnehage

Illustrasjon.

 

Den nye barnehagen skal også behandles på formannskapsmøtet på torsdag.

Da er innstillingen fra rådmann Per Gunnar Johnsen:

1. Lødingen kommune går videre i arbeidet med planlegging og bygging av ny barnehage på tettstedet

2. Nybygget plasseres på tomten i Bufjellvegen ved nåværende hovedbygg for Lødingen barnehage.

3. Prosjektet gjennomføres som totalentreprise.

4. Det engasjeres prosjektleder som skal lede arbeidet med å få fram anbudsklare papirer. Dette arbeidet skal skje i nært samarbeid med plan- og byggekomiteen.

5. Det bygges en seksavdelings barnehage, tre småbarnsavdelinger og tre storbarnsavdelinger med stor fleksibilitet og noen reserveplasser.

6. Det legges til grunn at byggestart finner sted sommeren/høsten 2011 og at den nye barnehagen skal tas i bruk i august 2012.

Etter at det i 2007 ble bestemt at det skal bygges ny barnehage på tettstedet er en nå kommet så langt at en plan- og byggekomitè har vært i arbeid for å avklare behovet for barnhageplasser. Komiteen har konkludert med at det bør bygges en seksavdelings barnehage på tomta til Lødingen barnehage i Bufjellvegen, skriver rådmannen i sakspapirene.

Kommunestyret inviteres til å gjøre vedtak om at det nå engasjeres prosjektleder og en starter arbeidet med å få ut anbud på en totalentreprise på en seksavdelings barnehage med noe reserveplasser og god fleksibilitet. Det videre arbeid må innrettes slik at den nye barnehagen kan tas i bruk i august 2012.

En arbeider etter ei kostnadsramme på 25 mill kr eksklusiv moms som er i samsvar med budsjett/økonomiplan for 2011/12.

- Lødingen kommune går videre med arbeidet med å planlegge og bygge ny barnehage på tettstedet som kan tas i bruk i august 2012, er konklusjonen fra rådmann Johnsen.

Administrasjonen får fullmakt til å engasjere prosjektleder og iverksette anbudskonkurranse.

Kilde: www.lodingen.com

Budsjett regulering

 

For å få dekket inn uforutsett utgifter når driften av barnehagene skulle konkurranseutsettes, må kommunen gå til drastiske skritt.

For å finne inndekning for de 600.000 kronene som dette vil koste så er forslagene fra administrasjonen stenge bassengene i kommunen, kutte rammetimetall i skolene og kutte leirskoletur for barneskolen.

I tillegg kutte i ekstra bevilgningen til kunst og kulturstrømskomiteen og redusere brøytefrekvensen.

- Det er i forslaget til inndekning lagt vekt på at tiltakene skal være kutt som gjennomføres inneværende år, men ikke videreføres. Bortsett fra to av tiltakene som skal dekke inn utgiften, representerer samtlige tiltak kutt i tjenestetilbudet ut fra 2010- nivå.

 Forslaget om å kutte leirskoleopphold i 2011 kan sies å ramme urettferdig for èn årsklasse. Rådmannen vil derfor tilrå at dette årskullet får ”ta igjen” leirskoleoppholdet ved at det erstattes med annen ekskursjon i et senere skoleår. Det løses ved å tildele en ekstra bevilgning til Oppvekst II for det aktuelle året.

Kilde: www.lodingen.com

"Arma og Bein" åpnet

 

Lødingen: Halvannen uke etter åpning er det fullt kjør på det nye treningsenteret.

 

 

 

023

Geir Ellingsen og Kirsi Leppanen-Ellingsen har nå åpnet dørene til "Arma og "Bein".

Les mer: "Arma og Bein" åpnet

Vil ha eget Vald

 

Det er Strand Grunneierlag som vil etablere et eget elgvald.

Grunneierlaget vil skille lag med Lødingen storvald fra og med elgjakta i år, dette etter 10 års samarbeid.

I en henvendelse til Lødingen kommune skriver Odd Martin Sande:

- Det gode samarbeidet vi opplevde de første årene i Lødingen storvald har dabbet av etterhvert. Ulempene  synes nå større enn fordelene med å være med. Strand grunneierlag søker med dette om å få være eget vald fra og med jaktsesongen 2011.

Miljøvernleder i Lødingen Tom Roger Hanssen beklager at Strand grunneierlag vil skille lag med Lødingen storvald.

- Det betyr at vi tar et steg tilbake i forhold til en helhetlig forvaltning av driftsplanen for uttak av elg. Sett fra et kommunalt synspunkt er det trasig, sier Hanssen til Bladet Vesterålen.

Kilde: Bladet Vesterålen via www.lodingen.com

Krever ny vurdering

 

 

Det stilles krav til NAV- Nordland om beslutningen om å legge ned tiltaksplassene ved Solstad gård tas opp til ny vurdering.

Det er rådmann Per Gunnar Johnsen som krever dette i et brev til NAV- Nordland. Saken gjelder nedleggelse av samtlige APS- plasser (Arbeid i skjermet virksomhet)  ved Solstad gård, og ikke minst de fem ungdommene som mister noe fast å gå til.

I brevet skriver Johnsen: - NAV- Nordland har ikke gjennomført møter med NAV- Lødingen med hensyn til konsekvensene av en redusert tiltaksramme. Dialogen NAV- Nordland hevder å ha hatt har etter den informasjonen jeg har fått fra lokalt hold aldri funnet sted. Signalene fra NAV- Lødingen har tvert om ikke vært vektlagt på fylkesnivå. Tvert om har NAV- Nordland kommet til motsatt konklusjon med hensyn til hvilke plasser som bør kuttes.

 

Han skriver også at Lødingen kommune ikke er fornøyd med NAV- Nordlands håndtering av denne saken og krever at saken blir behandlet på nytt av NAV- Nordland.

 

Kilde: Bladet Vesterålen via www.lodingen.com