11 03

16 104

14 041

 

06 02

11 11

 

KN Maskin AS, er et firma i bransjen maskinentreprenør. Firmaet består av 6 fast ansatte, 1 lærling, og en moderne maskinpark

KN Maskin tar arbeid innenfor bl.a. masseforflytting, tomter, veier, vannanlegg, vann og avløp, riving, hyttetomter, hustomter, spillvannsanlegg, drenering jobber, fjellsprenging, leveranse grus, jord, stein, pukk, snørydding/strøsand, industritomter og kosting av veier og P-plasser.

TELEFON: 416 12 502

Kontakt oss for mer informasjon vedrørende våre tjenester.

 

Diverse

..

en hilsen fra Lødingen

se lødingen i bilder..

 

 

.

BygdaSomSykler

.

vgut

www.veslegut.no 

Marked

Hjem

SIER NEI TIL ASYLMOTTAK

24 004

 Lødingen Arbeiderparti Pressemelding:

Lødingen Arbeiderparti sier nei til mulig etablering av asylmottak.

Lødingen Arbeiderparti har i dag hatt medlemsmøte vedr. informasjon om at Norsk Mottak AS skal levere inn tilbud tilknyttet ny drift av asylmottak på Lødingen tettsted.

UDI har i sin tilbudsutlysning beskrevet at det ønskes å inngå avtale om bolig – og omsorgstilbud for asylsøkere med truende og/eller voldelig adferd (Særskilt bo – og omsorgsløsning)

For Lødingens vedkommende er det i følge den informasjon vi sitter inne med snakk om fra fire til åtte asylanter som vil ha behov for én til én – oppfølging fra kl. 0800 – 2200. Det er altså en helt spesiell type institusjon.

Lødingen kommune kan ikke nekte etablering av et slikt mottak. En mulig driver at et slikt mottak vil derfor stå helt fritt til å etablere seg her uten at Lødingen kommune kan si noe som helst.

Lødingen har tidligere tatt et stort samfunnsansvar, og har gode erfaringer i flere runder med etablerte mottak (og integrering av flyktninger). Vi har også hatt et meget godt samarbeid med de forrige driverne av mottakene (Hero) Vi bygde da opp en stor kompetanse, og et godt tilbud til asylsøkerne. Denne kompetansen ble fjernet over natta ved siste nedlegging. Dette medførte at Lødingen kom i en svært vanskelig situasjon, ikke minst økonomisk.

Dette er et meget spesielt mottak som kan kreve helt andre ressurser som Lødingen i dag ikke innehar.

- Som et resultat av nærpolitireformen har Lødingen ikke stedlig politi. Responstiden kan være høyst varierende. - Helsetjenesten er i dag svært presset og ikke tilpasset et slikt mottak som ble bygd ned etter siste nedlegging. - Mottaket skal etableres midt i sentrum av Lødingen tettsted. Vi har registrert at det er en meget stor usikkerhet og utrygghet blant innbyggerne på hva dette vil innebære.

Et slikt mottak vil kreve ansatte med spesialkompetanse, noe Lødingen i liten grad innehar. Vi anser det derfor slik at siden dette er en kontrakt på 3 år, så vil det være liten sjanse for at det vil bli stor tilflytting av ansatte. Skattekroner vil i så tilfelle ikke tilfalle Lødingen. Vi er av den oppfatning at disse ansatte i stor grad vil pendle til og fra dagens bostedskommune. Mottakets størrelse tilsier også at det vil være svært begrenset handel hos det lokale næringslivet. Lødingen kommune vil få et såkalt vertskommunetilskudd, men vi kan ikke se at det vil være andre økonomiske gevinster – snarere tvert imot.

På bakgrunn av disse forholdene vil Lødingen AP anbefale at det ikke etableres denne typen mottak i Lødingen.

Trond Viggo Nissen, Leder for Lødingen Arbeiderparti.