11 03

16 104

14 041

 

06 02

11 11

 

KN Maskin AS, er et firma i bransjen maskinentreprenør. Firmaet består av 6 fast ansatte, 1 lærling, og en moderne maskinpark

KN Maskin tar arbeid innenfor bl.a. masseforflytting, tomter, veier, vannanlegg, vann og avløp, riving, hyttetomter, hustomter, spillvannsanlegg, drenering jobber, fjellsprenging, leveranse grus, jord, stein, pukk, snørydding/strøsand, industritomter og kosting av veier og P-plasser.

TELEFON: 416 12 502

Kontakt oss for mer informasjon vedrørende våre tjenester.

 

Diverse

..

en hilsen fra Lødingen

se lødingen i bilder..

 

 

.

BygdaSomSykler

.

vgut

www.veslegut.no 

Marked

Hjem

Bosetting av flykninger

 

 

Formannskapet skal også debatere flykningepolitikken i kommunen og om kommunen kan ta imot flere flykninger.

Da er følgende innstilling kommet fra administrasjonen med Per Gunnar Johnsen i spissen:

1. Lødingen kommune bosetter inntil 25 nye flyktninger, utover de 25 som allerede er vedtatt, i løpet av 2011 og 2012.

2. Når bosettingene faktisk skjer vil være avhengig av når kommunen klarer å skaffe(leie, kjøpe, bygge) egnede boliger og når IMDI har bosettingsklare personer som kan bosettes i kommunen.

3. Lødingen kommune legger opp til at de personene som bosettes ikke vil ha behov for tjenester som overgår det kommunen kan klare å stille opp med. Det gjelder først og fremst helsetjenester, tjenester fra NAV og barnehageplasser.

4. Det etableres 100% miljøarbeiderressurs. Utvidelsen fra budsjetterte 30% til 100% dekkes av økte integreringstilskudd.

5. I den grad anskaffelse(kjøp eller leie) av nye boliger ikke medfører endringer i vedtatte driftsbudsjetter, så delegeres dette til administrasjonen. Det vil si så lenge midler til anskaffelse kan hentes gjennom omdisponeringer eller lån der husleieinntektene beregnes å skulle dekke lånekostnadene og andre utgifter knyttet til boligene. Primært ønsker kommunen å leie boligene, eller garantere for leiekontrakter mellom bosatte og huseier. Boliger som kommunen eier og leier ut til bosatte er kommunen åpen for å selge til leietagerne hvis det oppnås enighet om en akseptabel pris.

Lødingen kommune er i en relativt presset situasjon. Kommunen har i lengre tid hatt tilbakegang i befolkning. Særlig i yngre aldersgrupper. Kommuneøkonomien er svært dårlig. Bosetting av flyktninger vil kunne bidra positivt i forhold til begge disse faktorene. Bosetting bidrar også til at det bor folk i hus og leiligheter som kanskje ellers ville stått tomme, sier Johnsen i vurderingen som legges fran for formannskapet..

Utfordringen er vel først og fremst arbeid. Det finnes ikke for mange ledige arbeidsplasser i Lødingen. Likevel noen arbeidsplasser er det her. Utfordringen blir å utdanne bosatte til å kunne ta arbeid som er tilgjengelig. En viss optimisme i forhold til at det vil komme nye arbeidsplasser i kommunen må vi også kunne unne oss.

For øvrig er det med bosatte flyktninger som med andre nordmenn at det kan bli nødvendig å flytte på seg for å få jobb. Kommunen har holdt på med aktiv bosetting i litt for kort tid til at vi kan oppsummere noe i forhold til et helhetlig integreringsløp på dette området.

Konklusjonen til rådmannen er som følger:

Kilde: www.lodingen.com